Education Means------

"EDUCATION SHOULD BE MAN MAKING & SOCIETY MAKING ----DR. Radhakrishan THANKS

LIFE OF COURGE

live vichar

"શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર. જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો, તેના પર વિશ્વાસ રાખવો, કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે.સફળતાનું કોઈ રહસ્ય નથી,તે ફક્ત ધણો વધારે પરિશ્રમ જ ઈચ્છે છે.પ્રકૃતિનું બીજું નામ ટેવ છે. THANKS

WEL COME TO MY BLOGS

DIWALI WISHES

હજાર કામ નહીં કરો તો ચાલશે પણ એક કામ એવું કરજો જેના માટે દુનિયાએ તમને યાદ કરવા પડે. જે આવડે છે તેને શ્રેષ્ઠ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. THANKS

WEL COME

ACHIVEMENT

28 March 2017

Why life?-B. like this. Dave

Why life?

-B. like this. Dave

Over the centuries, is the quintessence of religious flesh, marmiko, bauddhiko and prabuddhomam the question is trending? What is the meaning of life? What is the purpose of life? This question is given different answers to different attitudes. Since religious superstition racanara references quoting scriptures say that "religion, meaning, human life has got to work and attains moksha; As well as knowledge of their loan thalavatam to add that: '84 million has been rare human after wandering into the vagina, so the goal should be solely moksapraptinum life.

All these responses are popatiya. Purvajoe our lives than their understanding of written scriptures called vidvano words stayed neck and vomiting gokhelum State thalavata knowledge. Stiriyotaipa fiction stories and lecturers of rain falls. Of course, the Principal. Rajneesh wake up with such revolutionary ideas is drdhibhuta let's think about an enlightened man tried to change the life of the terminology.   

Sattvika, majestic and irritable nature of human beings who have different beliefs about life availability. Sattvika's attitude who experience more joy in giving than receiving something vyaktio life, others are happy and others sad Dry: Farmers grief is sad, has a sense of spreading the aroma like burnt dhupasalini. Like the majestic nature of the expense, it believes taken concerts vyaktio way. Such vyaktionum have to fight until the sole goal ladaya. Property jindagibhara behind bhautika they apply to toil and eventually leave the World without understanding the meaning of life.

Anyone with the combustible nature of the superstition alive who are born to rule and to dominate the world of vyaktio. In order to establish its supremacy over all hold vyaktio set aside to the extent that it does not like. Who was fond of nature are liable to vyaktione fun. Jindagibhara has vyaktio saktio he wasted his time and go with just leave the world of hatred and verajherayukta manasikata.

Manusyetara animals and human diets, nidra, fear and sex have the same equal four characteristics; Because the prakrtidatta. Human nature has given genius, so to have something other than animals visesa apeksita human life and perhaps this should be a matter of life availability. This matter does not have to be terrified for the availability or through spirituality. Should be the question of what life phalasruti? Jindagibhara to collect a lot of Property at any cost? Siddhantone suffered pratikulata stick together? Live pepper-pepper? Live, living to die? After santosayukta and jalakamalavat things leave much sahajikatathi World shed snake skin?

Most without having to determine why humans were on earth takes vidaya.

Every religion mentioned in the scriptures and embrace the fact that we decided to create our own convictions; But the surprise is that before the birth and death sthiti visvana biggest religions Islam, Christianity and other religions virodhi Hindu beliefs about post-World. Such recognition, according to most national religion is Islam and krisciyana believe that religion is not reborn after death, while recognizing the reincarnation of the Hindu religion. These beliefs may not be true. Who does not meet criteria to determine what is right and who is wrong. But there is no reason not to believe their scriptures. Doing so would be an injustice to them. Virodhi adapt to each other all convictions is also not possible.

Death should lead him to hand full of life instead of Khandwa phipham improve sthiti later.  Jindaginam determine their own goals and targets jalakamalavat must strive to achieve it.

Every human being is a little of the human bestiality and information for themselves. After leaving bestiality should be killed than a person fuller and radioactive vikasa person should speed towards divinity by urdhvagati. It may also be called spiritual terminology souls proceed toward the sheave phalasruti life. Shiva souls do not need to configure the process to become a religious or sampradayana frame. The divyata tilam, dots, fasting, ekatanam, chanting scriptures popatiyam of the material that there are no monk-bavanam alotavathi feet. Auspicious inward, nikhalasa nispapa mind and heart is the door to receive the divyata. 

' Live ' and ' go separate maintenance is the fact that both different. The average man does not live life; But the separate maintenance. With a fuller consciousness and life hosapurvaka be true it often seek it. This can be very few people. Many magnate short life has been a lot of extraordinary things. At the time of death have been satisfied to lead a full and successful life that does not seem to fear death and meaningful life. Snobby, fake and hollow canayela astikatana life on strong foundations of life sattvika nastikatana found imaratarupi is raised above the more worthwhile. 

The average was jindagibhara natural desires of so-called religious persecution under pabandio without understanding humans and willingly accepts the name of the variety niyantrano moksapraptina. As a result, life becomes dry and dull. Something life 'lure coveted " Q - R - S and R - C - the moments that I wasted. Binajaruri whole life is spent in front of prakrtijanya goes bakhadavamam natural needs. Sikkao gold stone pieces together without it are not happy. There are already a reality at the same time I realized life is and nothing else was left over in the final moments of repentance. It has been persecuting her wasted life ajampo and discontent. Gaya also been plagued sometimes something between bhautika well-sampattioni billowy.   

So do not come vasavaso nivaravo can decide for themselves what life means and sarthakatanam criteria, should lead to the full extent by exercising some sattvika naphphatai. Punya-out at the definitions of sin and rose to become nimitta someone happy and someone who codified it in virtue of it being a sin dubhavavamam nimitta should understand behavior.   

The duniyarupi bhumikane fuller justice to our credits in the theater, santosana should vidaya with belching leaving the world of prestige and go nastikatane astikata atikrami.

Thatha and phalasruti life can be said to have a brief to explain that if  we are crying while leaving the World, the World nisphala life signs are laughing; But the feature of a successful life that we are laughing and crying Duniya.

Each person has a different life term success, measurements and equations, and so on who get something humans should be left to die a krpadrsti ratings.

For example, each person has a different life and himself is considered. Other ones of these answers may not have worked.

        -B. like this. Dave

Services account for long-term confinement in prison during the fair with the writer Mr. B. like this. Dave constantly reading to meditate and prison department svanubhavonam paripakarupe vicaronum began to churn. Intense exercise, a book written by cintana-Muse ' across astikatani ' ( Publisher: PS Publishing Pvt. Ltd., Against the profit Chambers, Municipal Corporation, dhebara Road,     

No comments:

Post a Comment

દુનિયાની તકલીફ એ છે કે બધા મૂર્ખો અતિશય આત્મવિશ્વાસથી છલકે છે જ્યારે બુદ્ધિશાળીઓ પાસે છલકે છે શંકાઓ. - બૅર્ટ્રાન્ડ રસેલ (બ્રિટિશ ફિલૉસોફર, ગણિતજ્ઞ) The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts• • •→•જિંદગી માં સંબંધો કોબી જેવા જ હોય છે•← જો તમે એને ફોલ્યા જ કરો તો છેવટે કાંઈ જ ના વધે BELIEVING IN YOURSELF IS THE FIRST STEP TO SUCCESS:-ARVIND K.PATEL.WELCOME TO Arvind Patel’s Blogપડકાર જેટલો મોટો સફળતા એટલી જ મોટી- માનવીની ઊંચાઇ તેના ગુણોને લીધે હોય છે, ઊંચી જગ્યાએ બેસવાથી માનવી ઊંચો થઇ જતો નથી