Education Means------

"EDUCATION SHOULD BE MAN MAKING & SOCIETY MAKING ----DR. Radhakrishan THANKS

LIFE OF COURGE

live vichar

"શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર. જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો, તેના પર વિશ્વાસ રાખવો, કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે.સફળતાનું કોઈ રહસ્ય નથી,તે ફક્ત ધણો વધારે પરિશ્રમ જ ઈચ્છે છે.પ્રકૃતિનું બીજું નામ ટેવ છે. THANKS

WEL COME TO MY BLOGS

DIWALI WISHES

હજાર કામ નહીં કરો તો ચાલશે પણ એક કામ એવું કરજો જેના માટે દુનિયાએ તમને યાદ કરવા પડે. જે આવડે છે તેને શ્રેષ્ઠ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. THANKS

WEL COME

ACHIVEMENT

C.C.C. IMPORTANTS

CCC for GOV. Employees/ ALL CCC RESULTS

http://goo.gl/OxrPhO

CCC Handbook ( Margdarsika)
CCC/CCC+ Examination Ragistration form

Click here to all CCC GR ( thanks Ankit Shah ) 

ALL Circular of Related CCC/CCC+

Source : GAD

DATE
GR/Notification No.
SUBJECT

09-09-2009CDR/142009/92/T.A.Implementation of Punishment to Stoppage of Increment

25-02-2011Circular No.MTS-1092-1598-Inq.CellExpeditious Disposal of Departmental Inquiry Cases --- Prescribing time-limit for different stages of a Departmental Inquiry.

1-7-2011çíÍí±ëß/1095/540/Ö.±õ.Õþë×ìÜÀ ÖÕëç/ÂëÖëìÀÝ ÖÕëçÞë ÀõçùÜë_ ÕõÞá ÕßÞë ìÞT²Ö ±ìÔÀëßí±ùÞõ ÖÕëç ±ìÔÀëßíÞí ÀëÜÃíßí ÜëËõ ÜèõÞÖëb_ Ü_É^ß Àßäë ÚëÚÖ - ÍíÜëLÍ ÍÿëÎË×í ÇðÀäb_ Àßäë ÚëÚÖ.

29-10-2012Circular No.CDR-102012-1524-Inq.CellInstruction regarding conduct, behavior and attitude of Government Servant at the time of General Election of Parliament/State Legislative Assembly.

Branch
DATE
GR/Notification No.
SUBJECT


2004

19-3-2004 પરિપત્ર ક્રમાંકઃખહલ-૧૦૨૦૦૪-૩૩૧-કખાનગી અહેવાલ સમયસર લખવા તથા સમીક્ષા કરવા બાબત

2006

30-9-2006ક્રમાંકઃ-પચર-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
30-6-2006ગસ-૨૦૦૬-૩૧-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
30-9-2006પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.

2007

30-4-2007ગસ-૨૦૦૭-૦૮-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
05-5-2007પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
20-9-2007ગસ-૨૦૦૭-૨૩-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
01-10-2007કેટીપી-૧૧-૨૦૦૭-૩૦૩૬૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
16-10-2007પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
17-12-2007પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.

2008

06-2-2008પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
22-2-2008પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
29-4-2008પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
09-6-2007પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
23-6-2008ગસ-૨૦૦૮-૦૭-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-ભા-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
23-6-2008પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
01-8-2008પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨- પાર્ટ-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
24-12-2008ગસ-૨૦૦૮-૧૮-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-ભા-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.

2009

2-01-2009પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની C.C.C / C.C.C.+ પરીક્ષા તાલીમનો વ્‍યાપ વધારવા અંગે.

17-1-2009Notification No. GS/2009/4/bhrt/ 10/2007/1014/KThe Gujarat Civil Services (Class I and Class II), Competitive Examination (Amendment) Rules, 2009

23-1-2009Notification No. GS/2009/4/bhrt/ 11/2008/63835(131)/KThe Deputy Section Officer (inthe Subordinate Secretariat Services) Recruitment Rules, 2009

23-1-2009ભરત/૧૦૨૦૦૬/૧૩૧/કનાયબ સેકશન અધિકારાીની જગ્‍યા ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંક મેળવનાર ઉમેદવારની સેવાની શરતો અને બોલીઓ તથા અન્‍ય આનુષાંગિક બાબતો.

25-6-2009Notification No. GS/2009/21/ khtp/102005/1519/Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2009

1-12-2009૫રિપત્ર ક્રમાંકઃ-૧૦૨૦૦૮-૧૬૮૮-કસરકારી કર્મચારીઓની સામુહિક પરચૂરણ રજા વિનિયમિત કરવા બાબત.

2010

21-1-2010૫રિપત્ર ક્રમાંકઃ-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧/કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

21-1-2010Notification No. GS/2010/3/ KHTP/102005/1519/Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2010

29-3-2010ક્રમાંકઃ- પરચ-૧૦૨૦૦૬-૧૧૮૦-કનેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સી.સી.સી./સી.સી.સી. પ્‍લસની પરીક્ષા માટેનાં કેન્‍દ્રોને માન્‍યતા આપવા બાબત.

26-5-2011ક્રમાંકઃ- પરચ-૧૦૨૦૦૬-૧૧૮૦-કનેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સી.સી.સી./સી.સી.સી. પ્‍લસની પરીક્ષા માટેનાં કેન્‍દ્રોને માન્‍યતા આપવા બાબત.

3-4-2010Notification No. GS/2010/26/ KTP/10/2008/181314(130)/KThe Gujarat Section Officers' Departmental Examination (Amendment) Rules, 2010

3-4-2010Notification No. GS/2010/25/ RTR/11/2007/319662(1429)/KThe Probationary Section Officers (Conditions of Service relating to Training and passing of Pre-Service Examination) Rules, 2010

7-5-2010PRCH/102005/1532/PART-1/KGovt. Sanction to Computer Competency Training Centers of Dr. Babasaheb Ambedkar Open University.

22-6-2010ઠરાવ ક્રમાંકઃ- પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ.૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સી.સી.સી. / સી.સી.સી. પ્‍લસની પરીક્ષા માટે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી હેઠળના પરીક્ષા કેન્‍દ્રોને માન્‍યતા આપવા બાબત.

30-6-2010Notification No. GS/2010/32/ KHTP/102005/1519-Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Second Amendment) Rules, 2010

30-6-2010૫રિપત્ર ક્રમાંકઃ-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧/કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

2011

01-01-2011Notification No. GS/2011/01/ KHTP/102005/1519-Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2011

01-01-2011PRCH/102005/1532/PART-1/KComputer Competency examination CCC / CCC+ passing of regarding GAD Circular Dt. 1/01/2011

02-07-2011Notification No. GS/2011/10/ KHTP/102005/1519-Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2011

02-07-2011PRCH/102005/1532/PART-1/KComputer Competency examination CCC / CCC+ passing of regarding GAD Circular Dt. 2/07/2011

5-7-2011ßèÜ-102009-1651-ÀÇëáð ÞùÀßí ØßQÝëÞ ±äçëÞ ÕëÜÞëß äÃý-3 ±Þõ äÃý-4Þë ÀÜýÇëßí±ùÞë ±ëìlÖ À<Ë<_ÚÞõ µEÇÀ ÞëHëëÀíÝ çèëÝ ÇñÀääë ÚëÚÖ.

3-8-2011ÂÖÕ-102010-Ýð±ù-474-ÀÂëÖëÀíÝ ÕßíZëë±ùÜë_ ±Þ±ìÔÀòÖ çëìèIÝ ìäÃõßõ çë×õ ÃõßßíìÖ ÀßÖë ÕÀÍëÖë ÕìßZëë×a±ù çëÜõ ìåZëëIÜÀ ÕÃáë_ áõäë ÚëÚÖ.

17-11-2011ÕßZë-1098-848-ÀäèíäËí ìäÛëà Àõ ç_V×ë Äëßë áõäëÜë_ ±ëäÖí ÂëÖëÀíÝ ÕßíZëë±ùÜë_ ìÞÜëÝõáë VËëÎÞõ ÜèõÞÖëb_ ±ëÕäë ÚëÚÖ.

2012

02-1-2012૫રિપત્ર ક્રમાંકઃ-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧/કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

02-1-2012Notification No. GS/2012/01/ KHTP/102005/1519/Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2012

19-1-2012પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-3/કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા અંગે

19-1-2012ક્રમાંકઃ- પરચ-૧૦૨૦૦૬-૧૧૮૦-કનેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સી.સી.સી./સી.સી.સી. પ્‍લસની પરીક્ષા માટેનાં કેન્‍દ્રોને માન્‍યતા આપવા બાબત.

15-3-2012ÕìßÕhë Ñ ßèÜ-102012-290-ÀÞëÜØëß ÀùËóÞë ÇðÀëØëÞí ìÞÝÖ çÜÝ ÜÝëýØëÜë_ ÀëÝýäëèí Àßäë ÚëÚÖ.

26-3-2012Notification No. GS/2010/07/ BHRT/11/2008/63835(131)/KThe Deputy Section Officer, Class-III, (in the Subordinate Secretariat Service) (Special Competitive Examination) Rules, 2012

15-5-2012ÌßëäÑßäÛ-102011-Ýð.±ù.190-À±ëöÔùìÃÀ ÖëáíÜ ç_V×ëÜë_ Àßõá Àùçý Ö×ë ÕùáíËõÀÞíÀÜë_ Àßõá hëHë äWëýÞë ÍíSÕùÜë_ ÀùVëýÞõ çßÀëßí ÞùÀßí ÜëËõ ÔùßHë-10 Ö×ë 12 çÜÀZë ÃHëäë ±_Ãõ.

15-6-2012Notification No. GS/2012/13/ KHTP/102005/1519/Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2012

15-6-2012૫રિપત્ર ક્રમાંકઃ-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧/કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

26-9-2012પરિપત્ર ક્રમાંકઃ-કમમ-૧૦૨૦૦૯-૧૪૨૨-કસરકારી કર્મચારીઓની સામૂહીક પરચૂરણ રજાબાબત

2013

31-1-2013Notification No. GS/2013/01/ KHTP/102005/1519/Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2013

31-1-2013પરિપત્ર ક્રમાંકઃ-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૧૫૧૯-પાર્ટ.૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

11-3-2013ઠરાવ ક્રમાંક પરચ-૧૦૨૦૦૬-૧૧૮૦-કનેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સી.સી.સી./સી.સી.સી. પ્‍લસની પરીક્ષા માટેનાં કેન્‍દ્રોને માન્‍યતા આપવા બાબત.

03-4-2013પરિપત્ર ક્રમાંક-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-પાર્ટ.૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

06-4-2013GS/2013/2007/ભરત/1004/590/KThese rules may be called the clerk in the Lower Division of the subordinate secretariat service, class III, Recruitment (Amendemnt) Rules, 2013.

28-6-2013GS/2013/2011/ભપન/2012/1155(694580)/KD.Y.SO Pre service and Post training examination rule 2013.

24-7-2013No.GS/2013/13/ખતપ/102005/1519/(PART-1)/KComputer Competency Training and Examination Rules, 2006.

24-7-2013પરચ-૧૦૨૦૦૦૫-૧૫૧૯-પાર્ટ,૧-કકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./ C.CC.+ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
22-7-2013પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨- પાર્ટ-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.

22-7-2013ગસ-૨૦૧૩-૧૩-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-ભા-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.

11-11-2013પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-કC.C.C. ને બદલે C.CC.+ પરીક્ષાની આપવા બાબત.

Govt. Sanction to Computer Competency Training Centers of Dr. Babasaheb Ambedkar Open University.

Examination  centres 


  •  ITI Kubernagar, Ahmedabad > ITI Uttarsanda > ITI Bhuj > ITI Bardoli 
  • ITI Palanpur > E.Q.D.C. Gandhinagar > ITI Gondal > ITI Bilimora 
  • ITI Patan > ITI Bhiloda > ITI Jamnagar > ITI Gandeva 
  •  ITI Saraspur, Ahmedabad > ITI Gandhinagar > ITI Junagadh > ITI Pardi 
  • ITI Sarkhej, Ahmedabad > ITI Himmatnagar > ITI Rajkot > ITI Surat 
  • ITI Thaltej, Ahmedabad > ITI Idar > ITI Surendranagar > ITI Valiya 
  •  ITI Visnagar > ITI Kalol > DTSI, Rajpipla > ITI Vyara 
  • ITI Dahod > ITI Modasa > ITI Agasi   
  •  ITI Palanapur > ITI Amreli > ITI Ahwa   
  •  ITI Tarsali > ITI Bhavanagar > ITI Ankleshwar 

 Official website

બઢતી તેમજ સીધી ભરતી માટે CCC સિવાય અન્ય કોર્સ પણ માન્ય ગણાય છે તેના માટેના પરિપત્રો જુઓ


*********************************************************************************

ALL CCC RESULTS 


ALL POLYTECHNIC RESULTS
   
        INSTITUTEWISE CCC RESULT UPTO 30/06/2012
   INSTITUTEWISE CCC+ RESULT UPTO 30/06/2012


All  CCC Exam Results From Date : 23/10/2008 to 31/12/2010 in ITI (GTU)


Click here for ITI CCC results


Notification of CCC Exam held on 29,30,31 March - 2013.


પાલનપુર પોલીટેકનીક CCC પરિક્ષાનુ પરિણામ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


ગવર્નમેન્ટ  પોલીટેક્નિક ભુજ CCC પરિક્ષાનુ પરિણામ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.ccc video fakaro type karava mate no video   CCC ALL MATRIALS

મિત્રો અહિયા સી.સી.સી ની તમામ માહીતી મુકવામા આવેલ છ
                 CCC THEORY BOOK
CCC THEORY BOOK 1:-DOWNLOAD
CCC THEORY BOOK 2:-DOWNLOAD
CCC THEORY BOOK 3:-DOWNLOAD
CCC THEORY BOOK 4:-DOWNLOAD
CCC THEORY BOOK 5:-DOWNLOAD
CCC THEORY BOOK 6:-DOWNLOAD
                                           ccc practicle book
CCC PRACTICAL BOOK 1:-DOWNLOAD
CCC PRACTICAL BOOK 2:-DOWNLOAD
CCC PRACTICAL BOOK 3:-DOWNLOAD
                               ccc gujarati paragraph
Download gujrati paragraph
       
                                 સી.સી.સી થીયરી એ.મ.પી 3
CCC THEORY PART 1:-DOWNLOAD
CCC THEORY PART 2:-DOWNLOAD
CCC THEORY PART 3:-DOWNLOAD
CCC THEORY PART 4:-DOWNLOAD
CCC THEORY PART 5:-DOWNLOAD
CCC THEORY PART 6:-Download low quality
CCC THEORY PART 6;-download high quality
CCC THEORY PART 7:-DOWNLOAD
CCC THEORY PART 8:-DOWNLOAD
                                              
                                     સી.સી.સી પ્રેકટીકલ વિડ્યોસ
(1) Folder subfolder video Download
(2)Word ma dropcap strike through bold italik justyfy video download
(3) email id configure video download
(4) outlook ma 5000 rs nu reminder set karo download
(5) outlook ma post ma dar mahine 5000 rs nu teni tarikh 10 nu reminder set karo  download
(6) outlook ni madad thi bank loan nu reminder set karo download
(7)  Notepad ma printer install karwana step lakho download
(8) outlook ma 5 contact umeri ek contact par mail moklo download
(9) outlook ma 15000 rs nu 8 haptanu reminder set karo download
(10) outlook ma mail moklo videodownload
(11) outlook ma spardhatmak parixa no task banavo ema imp visay par red highlight karo download
(12) outlook ma mail mokli file photo attache karo  download
(13) Note pad ma ketli drive space te lakho download
(14) Notepad ma office folder ane personal folder banavi mahiti lakhoo :-download
(15) Notepad ma koi pan 5 application na name lakho:-download
(16) Folder sub folder video:-download
(17) Notepad/ List name ni file banavo 5 animal na name lakhi delete kari recycle bin mathi restore karo:-download
(18)Notepad ma tamaro biodata lakho:-download
(19) Notepad ma indoor outdoor game na name lakho:-download
(20) word ma fakro jadapthi kem type karvo teno video:-download
(21) paint ma kudarati drashya kem dorvu teno video :-download
(22) wallpaper screen saver change karo video:-download
(23) Notepad nu short cut banavo :-download
(24)  Paint ma rastra dhawj doro:-Download
(25) paint ma manyushy no chahero:-download
(26) word ma table insert karo:-download
(27) word ma hakpatrak no namuno:-download
(28) paint nu short cut banavo:-download
(29) School a vidhyarthio ger hajar rahe che word video:-download

                   
                              સી.સી.સી થીયરી ક્વીજ
QUIZ 1:- DOWNLOAD
QUIZ 2:- DOWNLOAD
QUIZ 1:-DOWNLOAD
QUIZ 2:-DOWNLOAD
QUIZ 3:-DOWNLOAD
QUIZ 4:-DOWNLOAD
QUIZ 5:-DOWNLOAD
QUIZ 6:-DOWNLOAD
QUIZ 7:-DOWNLOAD
QUIZ 8:-DOWNLOAD
QUIZ 9:-DOWNLOAD
QUIZ 10:-DOWNLOAD
                  સી.સી.સી થીયરી ઇમેજ
CCC PRACTICAL PARIXAMA PUCHAY GAYEL QUESTIONS:-DOWNLOAD
CCC PARIXAMA PUCHAY GAYEL QUESTIONS 1 TO 109:-DOWNLOAD
CCC PARIXA MATE M.S.WORD NA 1 TO 100 QUESTIONS:-DOWNLOAD
CCC PARIXAMA PUCHAYEL EMAIL NA 1 TO 22 QUESTIONS:-DOWNLOAD
CCC PARIXAMA PUCHAYEL INTERNET NA 1 TO 80 QUESTIONS:-DOWNLOAD
CCC PARIXAMA PUCHAYEL FUNDAMENTAL NA 1 TO 100 QUESTIONS:-DOWNLOADCCC EXAM MATERIALS
CCC THEORY QUESTION-ANSWERS AUDIO MP3 FILE BY ALPESH PARMAR.Must Download This.
--》CLICK HERE & DOWNLOAD PART-1 ( Size 1 Mb)
--》 CLICK HERE & DOWNLOAD PART-2 (Size 1 Mb)
--》CLICK HERE & DOWNLOAD PART-3 (Size 0.95 Mb)
--》CLICK HERE & DOWNLOAD. PART-4 (Size 1 Mb)
--》CLICK HERE & DOWNLOAD .PART-5 (SIZE 4 MB)
--》CLICK HERE & DOWNLOAD PART -6 (SIZE 350 KB)

No comments:

Post a Comment

દુનિયાની તકલીફ એ છે કે બધા મૂર્ખો અતિશય આત્મવિશ્વાસથી છલકે છે જ્યારે બુદ્ધિશાળીઓ પાસે છલકે છે શંકાઓ. - બૅર્ટ્રાન્ડ રસેલ (બ્રિટિશ ફિલૉસોફર, ગણિતજ્ઞ) The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts• • •→•જિંદગી માં સંબંધો કોબી જેવા જ હોય છે•← જો તમે એને ફોલ્યા જ કરો તો છેવટે કાંઈ જ ના વધે BELIEVING IN YOURSELF IS THE FIRST STEP TO SUCCESS:-ARVIND K.PATEL.WELCOME TO Arvind Patel’s Blogપડકાર જેટલો મોટો સફળતા એટલી જ મોટી- માનવીની ઊંચાઇ તેના ગુણોને લીધે હોય છે, ઊંચી જગ્યાએ બેસવાથી માનવી ઊંચો થઇ જતો નથી